Košice IT Valley

Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky na vznik a rozvoj centra excelencie informačných a komunikačných technológií na území východného Slovenska a tak zatraktívňovať jeho sociálno – ekonomické prostredie a vytvárať nové pracovné príležitosti predovšetkým pre mladých ľudí. Prispieva k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti v regióne a vytvára komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IKT priemyslu v regióne.

Vytvorenie regionálneho partnerstva IT firiem, univerzít a samosprávy prispieva k rozšíreniu a skvalitneniu ponuky vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu a vypracovaniu spoločnej stratégie nevyhnutnej pre dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska a postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Strategickým cieľom združenia je pôsobiť na rozvoj priemyslu IT v regióne tak, aby do roku 2020 presiahol počet odborníkov pracujúcich v priemysle IT v regióne 10 000+.

www.kosiceitvalley.sk

Členovia združenia Košice IT Valley