SAP akadémia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Šrobárova 2
041 54 Košice

Kontakt:

sapakademia@upjs.sk